X
GO
Prosjektbeskrivelse

Forekomst og bestandsstatus hos måker i byer og tettbygde strøk

I løpet av de siste tiårene har man observert en stadig voksende forekomst av måker i byer og tettbygde strøk. Dette fører ofte til konflikter med folk som bor på disse stedene, fordi måkene bråker, de kan være hissige og stupe i hodet på folk, de griser til biler, båter etc med avføring og de snapper mat fra restaurantbord.

Generelt er kunnskapen om hvorfor måkene flytter inn til byer og tettbygde strøk svært mangelfull, og dette er nok kilden til mange av de konfliktene som oppleves. Flere av måkeartene det her dreier seg om truet på den Norske rødlista (Henriksen og Hilmo 2015). Dette gjelder spesielt fiskemåke (nær truet), hettemåke (sårbar) og krykkje (sterkt truet). Samtidig er kunnskapen om deres biologi, bestandsstatus og konflikter med mennesker mangelfull. Dette er kunnskap som det norske sjøfuglfaglige miljøet i svært liten grad har vært i stand til å samle inn.

Målet for prosjektet

  • Kartlegge bestandsstatus, og skaffe tilveie kunnskap om biologien til måker i byer og tettbygde strøk.
  • Formidle kunnskap om hvorfor måkene er i byer eller tettbygde strøk, og hvorfor bestandene eventuelt øker.
  • Kartlegge omfanget av konflikter med mennesker.
  • Formidle kunnskap om hva som kan gjøres for å redusere konflikten med mennesker.

Prosjektperiode

Registreringen pågår i perioden 13.april-15.juli 2016. Alle data blir deretter gjennomgått av NINAs sjøfuglforskere, og prosjektet sluttrapporterer i løpet av 2017.